ZPĚTSMLUVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti Media Events Company s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239999, sídlem: Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 039 52 185 jako pořadatele (dále jen „Pořadatel“) společenských, vzdělávacích, zábavních, kulturních a dalších akcí (dále jen „Akce“) a jejich účastníků – fyzických osob.

 Pojmy

Účastníkem se pro účely těchto Podmínek rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pořadatelem, jejímž předmětem je účast na Akci pořádané Pořadatelem, nebo s ním v této souvislosti jinak jedná. Podnikatelem je každý, kdo není pro účely těchto Podmínek spotřebitelem.

Pokud tyto Podmínky zmiňují spotřebitele, týkají se příslušná ustanovení pouze spotřebitelů. To se týká zejména podmínek uzavírání smluv na dálku, odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku, reklamací vad spotřebitelem a vyřizování těchto reklamací Pořadatelem.

Službou se rozumí zajištění účasti účastníka na Akci ze strany Pořadatele.

Kontaktní údaje Pořadatele

Název:Media Events Company s.r.o.
Sídlo: Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Telefon:+420 222 542 874
Email:info@mediaevents.cz[PP1] 

 

Přihlášení na Akci

Smluvní vztah mezi účastníkem a Pořadatelem vzniká potvrzením účasti účastníka ze strany Pořadatele na základě řádně vyplněné přihlášky účastníka nebo, v případě Akcí na pozvánky odeslané Pořadatelem, rovněž potvrzením takové pozvánky účastníkem.

Pořadatel přijímá přihlášky a potvrzení pozvánek prostřednictvím elektronického formuláře (dále jen „e-formulář“) umístěného na internetových stránkách Pořadatele www.mediaevents.cz (dále jen „Internetové stránky Pořadatele“) nebo na internetových stránkách konkrétní Akce (dále jen „Internetové stránky Akce“) (společně také jako „Internetové stránky“), emailem nebo poštou a vyřizuje je v pořadí, v jakém mu dojdou, a to do úplného obsazení kapacity akce. Přihláška je závazná.

Smlouva mezi Pořadatelem a účastníkem je uzavírána v českém jazyce.

Při uzavření smlouvy prostřednictvím e-formuláře Pořadatel zašle účastníkovi bezprostředně po uzavření smlouvy potvrzení o uzavření smlouvy a o jejím obsahu na emailovou adresu účastníka uvedenou v e-formuláři. 

Účastnický poplatek

Účast na akci je buď bezplatná, nebo je Pořadatelem zpoplatněna účastnický poplatkem. Informace o výši účastnického poplatku pro účast na jednotlivých Akcích uváděné na Internetových stránkách nebo zasílaných zákazníkům emailem nebo poštou jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Výše účastnického poplatku je závazná s výjimkou zjevných chyb a platná v okamžiku uzavření smlouvy.

Účastnický poplatek je účastník povinen uhradit ve lhůtě stanovené Pořadatelem. Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem na účet Pořadatele anebo, při učinění přihlášky nebo potvrzení pozvánky vyplněním e-formuláře, prostřednictvím platební brány umístěné na Internetových stránkách Akce (dále jen „Platební brána“). Bankovním převodem se účastnický poplatek hradí na základě zálohové faktury, kterou účastník obdrží ihned po odeslání vyplněné závazné přihlášky nebo po doručení potvrzení pozvánky ze strany účastníka Pořadateli. Při platbě prostřednictvím platební brány je účastník na stránku s platební bránou přesměrován bezprostředně po vyplnění a odeslání e-formuláře. Neprovede‑li účastník platbu prostřednictvím platební brány do 1 hodiny od odeslání e-formuláře, přihláška na Akci nebo potvrzení pozvánky se ruší. Účastník obdrží daňový doklad e-mailem po připsání platby na účet Pořadatele v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel účastníkem sdělenou Pořadateli v přihlášce nebo jiným vhodným způsobem.

Úhrada účastnického poplatku je provedena okamžikem, kdy je:

Pořadatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu komunikace a uzavření smlouvy ani na způsobu úhrady účastnického poplatku.

Storno poplatek u zpoplatněných Akcí

Veškeré žádosti o změnu smluvního vztahu a odstoupení od smluvního vztahu se přijímají pouze písemně.

Smlouva, jejímž předmětem je účast spotřebitele na Akci pořádané Pořadatelem je svou povahou smlouvou o využití volného času, kdy Pořadatel, jako podnikatel, předmětné plnění (účast na Akci) poskytuje v určeném termínu, ve smyslu ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Spotřebiteli tak nevzniká právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření dle § 1829 a násl. občanského zákoníku.

V případě odstoupení účastníka od smluvního vztahu, tedy v případě zrušení účasti na akci, je účastník povinen, v případě, že je účast na Akci zpoplatněna, uhradit Pořadateli stornopoplatek jakožto náhradu nákladů vzniklých Pořadateli v souvislosti se zajištěním účasti účastníka na Akci, který činí při odstoupení od smlouvy:

Již uhrazený účastnický poplatek nebo jeho část se započítává proti příslušnému stornopoplatku. Částku odpovídající rozdílu po započtení je Pořadatel povinen účastníkovi zaslat na bankovní účet, z něhož byl účastnický poplatek uhrazen, a to do 30 dní od dne odstoupení od smlouvy.

V případě změn Akce uvedených níže a je-li účast na Akci zpoplatněna, je účastník oprávněn nejpozději před zahájením akce písemně odstoupit od smlouvy a Pořadatel se zavazuje vrátit mu zaplacený účastnický poplatek v plné výši. 

Účast na Akci

Účast na Akci není vázána na vstupenky vydané Pořadatelem. Po provedení úhrady účastnického poplatku Pořadatel účastníkovi zašle potvrzení přihlášky v elektronické podobě na email uvedený v přihlášce na Akci, v potvrzení pozvánky na Akci nebo při elektronické registraci účastníka na Internetových stránkách (dále jen „Elektronická registrace“), a to nejpozději do 72 hodin od provedení úhrady účastnického poplatku.

K účasti na akci je oprávněna pouze osoba, jejíž jméno je uvedeno v přihlášce účastníka na Akci nebo v pozvánce na Akci zaslané Pořadatelem a jejím potvrzení ze strany účastníka, a to pouze v den a čas v nich uvedené.

Na základě učiněných přihlášek vede Pořadatel pro každou Akci jmenný seznam přihlášených účastníků (dále jen „Seznam“). Účasti na Akci bude povolena pouze osobám uvedeným v Seznamu. Pořadatel účastníka zapíše do Seznamu bezprostředně po zaslání potvrzení přihlášky účastníkovi. Nebude-li do okamžiku zahájení akce částka odpovídající účastnickému poplatku připsána na účet Pořadatele, bude účast účastníka na Akci a jeho zařazení na Seznam řešeno individuálně na základě domluvy účastníka a Pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny vystupujícího na Akci, data a místa konání či zrušení Akce z organizačních či technických důvodů. Bude-li to možné, tyto změny budou účastníkům dány na vědomí včas před konáním akce buď písemně, telefonicky, emailem nebo zveřejněním změn na Internetových stránkách.

Jiné změny, kterými není dotčena celková povaha Akce, jako je např. změna časového harmonogramu Akce, nebo změna doprovodného programu Akce, je Pořadatel oprávněn činit i bez předchozího oznámení účastníkům a to i v průběhu Akce. Takové změny nejsou považovány za vadu služby a nezakládají právo účastníka na odstoupení od smlouvy.

Podmínky ochrany osobních údajů

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky a/nebo potvrzením pozvánky Pořadatele na Akci a/nebo vyplněním Elektronické registrace vyjadřuje účastník souhlas se zařazením všech osobních údajů uvedených v přihlášce a/nebo v potvrzení pozvánky Pořadatele na Akci a/nebo v Elektronické registraci (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele, jakožto správce osobních údajů, a s jejich případným zpracováním dalšími zpracovateli, a to partnery Akce, pro účely registrace na Akci, a dále pro marketingové účely Pořadatele a jejích partnerů (spolupořadatelů Akce), tj. za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., při využití elektronického kontaktu uvedeného účastníkem, a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu.

Pořadatel tímto informuje účastníka o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má účastník právo přístupu k těmto údajům a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona, zejména právu požádat Pořadatele o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů, právu požadovat, aby Pořadatel provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla Pořadatele odvolán.

Tím není dotčeno právo Pořadatele zpracovávat osobní údaje účastníka v souladu s platnými právními předpisy po dobu nezbytnou k úplnému vypořádání práv a povinností souvisejících s účastí na Akci.

Zasílání obchodních sdělení

Pořadatel je oprávněn emailovou adresu poskytnutou účastníkem v přihlášce, v potvrzení pozvánky nebo při Elektronické registraci využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích nebo o k nabídce výrobků a služeb Pořadatele nebo třetích stran, a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb.

Účastník je oprávněn, v případě, že si nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Cookies

Účastník bere na vědomí, že Pořadatel používá na Internetových stránkách cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimalizovat Internetové stránky.
Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevném disku návštěvníka Internetových stránek a jejichž prostřednictvím získává Pořadatel určité informace o tom, jak návštěvníci používají Internetové stránky.

V případě, že účastník chce zabránit ukládání cookies na pevném disku, je třeba využít nastavení v prohlížeči. V pokynech poskytovatele prohlížeče najdete podrobné informace k tomuto nastavení.

Práva účastníka z titulu vad služby

Pořadatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou, pouze v případě zpoplatněných Akcí. Za vady nezpoplatněných Akcí Pořadatel neodpovídá. Shodou se smlouvou se rozumí to, že služba odpovídá jejímu popisu. Účastník je povinen oznámit Pořadateli vady Akce tak, aby mohly být Pořadatelem odstraněny ještě v jejím průběhu, případě tak, aby mohla být zmírněna vzniklá škoda či jejímu vzniku zabráněno. Nejpozději je však účastník oprávněn vadu reklamovat do 2 dní od ukončení Akce s tím, že v případě reklamace až po skončení Akce bude přihlédnuto k tomu, zda by reklamace v průběhu poskytování Služby zmírnila následky vady či mohla být zcela odstraněna a v závislosti na takovém posouzení mohou být nároky z vad a nároky na náhradu škody sníženy či zamítnuty.

V případě, že byla vadně poskytnuta služba a provedení nápravy je možné, má účastník právo na bezplatnou nápravu, zejména na doplnění služby nebo na poskytnutí náhradní služby, nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li provedení nápravy možné a účastník nemůže službu kvůli vadě řádně využít, má účastník právo na přiměřenou cenu služby. Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody, čeho lze však dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu, včetně náhrady škody.

Vyřízení reklamace učiněné spotřebitelem

Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování účastnického poplatku (fakturu – daňový doklad) nebo na poskytovanou službu.

Reklamaci na vyúčtování účastnického poplatku je spotřebitel povinen uplatnit u Pořadatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců ode dne doručení vyúčtování účastnického poplatku (faktury – daňového dokladu) za poskytnuté služby, jinak toto právo zanikne. Reklamaci vad poskytnuté služby je spotřebitel oprávněn uplatnit u Pořadatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby, jinak toto právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaného účastnického poplatku.
V případě, kdy spotřebitel uplatní některé z práv vadného plnění písemně nebo elektronicky, uvede své údaje, vytýkanou vadu plnění, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace). Pořadatel potvrdí v písemné formě spotřebiteli, kdy právo uplatnil, jakož i provedení nápravy služby nebo jiné vyřízení reklamace a dobu jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Změna volby bez souhlasu Pořadatele je možná jen tehdy, žádal-li spotřebitel nápravu služby, která se ukáže být nenapravitelná. Nezvolí-li spotřebitel své právo z nenapravitelné vady včas, má práva jako by se jednalo o vadu napravitelnou.
Pořadatel je povinen ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení spotřebiteli v této lhůtě sdělí.
Reklamaci spotřebitele, včetně nápravy služby, Pořadatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Pořadatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby.

V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou účastníkovi vráceny zaplacené částky za reklamované služby nebo částky chybně vyúčtované, a to způsobem dle výslovného určení účastníka. Přeplatek nebo již zaplacené částky mohou být ze strany Pořadatele započteny na úhradu pohledávek za účastníkem. V případě, že je dle platných daňových předpisů Pořadatel povinen vystavit opravný daňový doklad („dobropis“), považuje se za doručený nejpozději k datu vrácení platby nebo provedení zápočtu ze strany Pořadatele.

U oprávněné reklamace náleží spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů. Neuplatní-li však právo na náhradu těchto nákladů do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu (uplatnit reklamaci), jinak právo na náhradu nákladů ztrácí.
Pokud Pořadatel postupuje při vyřizování reklamací zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, obdobným způsobem, jako při vyřizování reklamací spotřebitelů, neuznává tím, že tito zákazníci mají všechna práva, která náleží pouze spotřebitelům.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Pořadatele (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Pořadatelem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplaceného účastnického poplatku nebo na slevu z účastnického poplatku.

Další odpovědnost Pořadatele

Bez ohledu na druh Akce Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou v průběhu Akce na majetku účastníka s výjimkou případů, kdy je Pořadatel oproti písemnému potvrzení převzala do úschovy.
Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost Pořadatele za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s Akcí se omezuje do celkové částky 50.000,- Kč. Současně se sjednává, že účastníkovi nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

 

Stížnosti

Účastník může své stížnosti a připomínky týkající se smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Pořadatelem uplatnit písemně zasláním na emailovou adresu Pořadatele (viz kontaktní údaje uvedené výše). V případě, že má stížnost spotřebitele obsahové náležitosti jako reklamace zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace podle těchto Podmínek. Ostatní případy, které nejsou uvedeny v těchto Podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění), zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb. v platném znění) a dalšími právními předpisy. Smlouva a související otázky se řídí českým právem.

Osobnostní práva

Účastník dává Pořadateli svolení k tomu, aby na Akci pořizoval fotografie a zvukové či obrazové záznamy a tyto umístil na Internetové stránky, jakož i na své další propagační materiály (tištěné reklamy, prezentační brožury) v míře přiměřené okolnostem a povaze Akce. Za takové užití nenáleží účastníkovi žádné plnění.

 

Závěrečná ujednání

Pořadatel může pro konkrétní Akci stanovit zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“) odlišné od ujednání v těchto Podmínkách, které účastníkům oznámí na Internetových stánkách, emailem nebo jiným vhodným způsobem. V takovém případě se tyto Podmínky použijí pouze v rozsahu, v jakém neodporují Zvláštním podmínkám pro konkrétní Akci. Otázky neupravené smlouvou mezi Pořadatelem a účastníkem nebo těmito Podmínkami a spory vzniklé z právních vztahů mezi Pořadatelem a účastníkem z titulu účasti na Akci se řídí právními předpisy ČR, zejména občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění), zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb. v platném znění) a dalšími právními předpisy. Vzájemné spory mezi Pořadatelem a zákazníkem řeší  příslušné obecné soudy České republiky a ve vztahu ke spotřebiteli rovněž příslušný subjekt mimosoudního řešení sporů. 

S účinností od 1.2.2016 může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řešení sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). V případě sporů vzniklých ze smluv uzavíraných on-line může spotřebitel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů využít platformu pro řešení sporů on-line, která bude od 15.2.2016 dostupná na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel se může kdykoliv se svou stížností vzniklou v souvislosti s právním vztahem mezi Pořadatelem a spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na příslušný živnostenský úřad.

 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.