ZPĚTVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MEDIA EVENTS COMPANY S.R.O.

 

 

Článek 1 -  Úvodní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní podmínky poskytování služeb společností Media Events Company s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239999, se sídlem: Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 039 52 185 (dále jen „VOP“).

 

Tyto VOP tvoří nedílnou součást smluv o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi společností Media Events Company s.r.o. (dále jen „Společnost“) a třetími osobami (dále jen „Zákazník“) a spolu se Smlouvou představují úplnou dohodu smluvních stran.  

 

V případě rozporu mezi Smlouvou a ustanoveními těchto VOP mají ustanovení Smlouvy přednost před rozpornými ustanoveními VOP. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že obchodní podmínky Zákazníka se nebudou na smluvní vztahy upravené těmto VOP aplikovat, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

 

Článek 2 – Služby

 

Společnost je pořadatelem nebo spolupořadatelem společenských, obchodních, kulturních a dalších obdobných akcí (dále jen „Akce“) a poskytuje Zákazníkům službu jejich uspořádání tzv. na klíč, jakož i  služby spočívající v zajištění jakékoliv části pořadatelství takové Akce nebo propagační a reklamní služby v souvislosti s Akcí (dále jen „Služby“).

 

Rozsah Služeb pro danou Akci je stanoven ve Smlouvě.

 

Článek 3 – Vznik Smlouvy

 

Smlouvou se dle VOP rozumí smlouva, jejímž předmětem má být poskytnutí Služeb ze strany Společnosti Zákazníkovi, zejména smlouva o zajištění Akce, smlouva o reklamě či propagaci, smlouva o poskytnutí jiných služeb v souvislosti s Akcí či jiná smlouva sjednaná mezi Společností a Zákazníkem sjednaná mezi stranami písemnou formou, a to včetně případných dodatků. Písemnou formou se pro tyto účely rozumí i forma prostřednictvím e-mailu.   

 

Smlouva vzniká podpisem Smlouvy mezi smluvními stranami, potvrzením nabídky služeb Společnosti, jejíž součástí jsou tyto VOP Zákazníkem nebo akceptací Zákazníkovy objednávky ze strany Společnosti, jejíž součástí jsou tyto VOP. 

 

Článek 4 - Finanční ujednání

 

Zákazník se zavazuje zaplatit Společnosti za Služby cenu sjednanou ve Smlouvě, a to na základě vystavené faktury nejpozději k datu splatnosti této faktury.   

 

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, cena nezahrnuje DPH, která bude připočtena dle příslušných právních předpisů.  

 

V případě, že Smlouva obsahuje zálohu na cenu Služeb, zavazuje se ji Zákazník Společnosti zaplatit nejpozději do 10-ti dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě prodlení se zaplacením zálohy je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Veškeré platby Zákazníka Společnosti budou vedeny v měnové jednotce Kč a budou prováděny bezhotovostním bankovním převodem na účet Společnosti uvedený na příslušném daňovém dokladu. Veškeré náklady spojené s úhradou ceny Služeb a případné zálohy, zejména náklady bankovních převodů, jdou k tíži Zákazníka.

 

Článek 5 - Podklady

 

V případě, že je k plnění Smlouvy nezbytné dodání podkladů od Zákazníka (logo, prezentace apod.) (dále jen „Podklady“), je Zákazník povinen Společnosti tyto Podklady předat ve formě, rozsahu a termínu stanoveném ve Smlouvě. Není-li termín pro předání Podkladů ve Smlouvě stanoven, předá Zákazník Společnosti Podklady do tří (3) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

 

Dodáním Podkladů Zákazník prohlašuje a ubezpečuje Společnost, že Podklady nejsou a propagace s jejich pomocí nebude v rozporu s právními předpisy ani nebude porušovat práva třetích osob; Společnost v tomto ohledu Podklady neposuzuje. V případě, že v souvislosti s propagací Zákazníka za použití Podkladů, uplatní třetí osoba vůči Společnosti jakýkoli nárok nebo kterýkoli státní či samosprávný orgán učiní v této souvislosti vůči Společnosti jakýkoli úkon, je Zákazník povinen odškodnit Společnost a učinit všechny nezbytné kroky (včetně soudních) k ochraně Společnosti před takovými nároky a úkony.  Na žádost Společnosti poskytne Zákazník Společnosti zálohu přiměřenou povaze a rozsahu uplatněných nároků nebo předmětu řízení.

 

V případě zjevného rozporu Podkladů s právními předpisy nebo nebudou-li Podklady splňovat podmínky stanovené Smlouvou nebo VOP je Společnost oprávněna Podklady odmítnout a vyzvat Zákazníka k jejich úpravě. Zákazník je v takovém případě povinen upravit Podklady do tří (3) pracovních dnů; poruší-li tuto svou povinnost, je Společnost oprávněna Podklady při propagaci nepoužít nebo od Smlouvy odstoupit.

 

V případě, že Zákazník požádá o změnu již předaných Podkladů, Společnost takovému požadavku vyhoví, bude-li taková změna časově a technicky možná. V takovém případě je Zákazník, na žádost Společnosti, povinen zaplatit Společnosti náklady odůvodněné touto změnou.

 

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Společnost nabývá vlastnické právo k Podkladům okamžikem jejich převzetí od Společnosti a je oprávněna je po skončení Akce zničit.

 

Článek 6 - Autorskoprávní ujednání a Zasílání obchodních sdělení

 

Společnost je oprávněna pořídit na Akci fotografie a zvukové či obrazové záznamy a tyto umístit na své internetové stránky jakož i na své další propagační materiály (tištěné reklamy, prezentační brožury, umístění do médií). Za takové užití nenáleží Zákazníkovi žádné plnění. Společnost poskytne Zákazníkovi, na jeho žádost, fotografie a audiovizuální záznamy za úplatu sjednanou mezi smluvními stranami.  

 

Zákazník souhlasí s tím, že jím poskytnutou emailovou adresu při uzavření či plnění Smlouvy je Společnost oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích nebo o k nabídce služeb Společnosti nebo třetích stran, a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb.

 

Zákazník je oprávněn, v případě, že si nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

 

Článek 7 -  Změna a zánik Smlouvy

 

Rozšíření nebo změny Služeb nad rámec Smlouvy požadované Zákazníkem se stávají účinnými až jejich písemným odsouhlasením Společností.

 

V případech které není Společnost schopna ovlivnit (okolnost nepředvídatelné apod.), je Společnost oprávněna navrhnout Zákazníkovi změnu Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví. V případě, že Zákazník písemně neodsouhlasí navrženou změnu Smlouvy v termínu stanoveném Společností, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi neprodleně zaplacenou zálohu a Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.  

 

Článek 8 - Odpovědnost

 

Zákazník je povinen oznámit Společnosti vady plnění poskytované Společností v průběhu konání Služby tak, aby mohly být Společností odstraněny ještě v jejím průběhu, případě tak, aby mohla být zmírněna vzniklá škoda či jejímu vzniku zabráněno. Nejpozději je však Zákazník oprávněn vadu reklamovat do 2 dní od ukončení poskytnutí Služby s tím, že v případě reklamace až po skončení Služby bude přihlédnuto k tomu, zda by reklamace v průběhu poskytování Služby zmírnila následky vady či mohla být zcela odstraněna a v závislosti na takovém posouzení mohou být nároky z vad a nároky na náhradu škody sníženy či zamítnuty.   

 

Společnost neodpovídá za škodu vzniklou v průběhu Akce na majetku Zákazníka, jeho obchodních partnerů, hostů, zaměstnanců jakožto i dalších osob jakýmkoliv způsobem se účastnících Akce s výjimkou případů, kdy je Společnost oproti písemnému potvrzení převzala do úschovy.

 

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost Společnosti za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 1.000.000,- Kč. Současně se sjednává, že Zákazníkovi nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

 

Článek 9 - Ukončení Smlouvy

 

Smlouva zaniká jejím řádným splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením kterékoliv Smluvní strany v souladu s těmito VOP a/nebo zákonem.

 

Společnost a Zákazník jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy, stanoví-li tak tyto VOP, obecné právní předpisy, a dále v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek.

 

Není-li stanoveno jinak, Zákazník je dále oprávněn před sjednaným termínem poskytnutí Služby (není-li stanoveno jinak, rozumí s tímto termínem den konání příslušné Akce, resp. první den jejího konání v případě vícedenních Akcí) oprávněn odstoupit od Smlouvy na základě zaplacení Společnosti níže stanovené výše odstupného:

– při odstoupení od Smlouvy čtyři (4) týdny a méně před sjednaným termínem poskytnutí služby zaplacením částky rovnající se 100 % sjednané ceny Služby;

– při odstoupení od Smlouvy více než čtyři (4) týdny před sjednaným termínem poskytnutí Služby zaplacením částky rovnající se 50 % sjednané ceny Služby.

 

Článek 10 - Závazek mlčenlivosti

 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění Smlouvy, jsou důvěrné, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná nebo je důvěrnost informací prolomena právními předpisy.

 

Článek 11 - Smluvní pokuty

 

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je Zákazník povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu, resp. jejím zaplacením, není nikterak dotčen nárok na náhradu majetkové či nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

 

Článek 12 - Závěrečná ustanovení

 

Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

 

Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.

 

Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění Společnost.

 

Zákazník není oprávněn postoupit svou pohledávku za Společností bez jejího písemného souhlasu. Obdobný zákaz platí pro započtení pohledávek jednostranným právním úkonem.

 

V případě sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi se smluvní strany zavazují přednostně řešit spory smírnou cestou.  Smluvní strany se ve smyslu § 89a občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, resp. Městského soudu v Praze, je-li dána věcná příslušnost krajského soudu.

 

Pokud jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. Společnost v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

 

Článek 13  - Platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek

 

Smlouva se řídí zněním VOP účinným v den jejího uzavření.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. září 2015.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní podmínky pro nákup zboží a služeb společností Media Events Company s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239999, se sídlem: Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 039 52 185 (dále jen „VOP“).

 

 1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smluv o nákupu zboží a/nebo služeb (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi společností Media Events Company s.r.o. (dále jen „Společnost“) a třetími osobami (dále jen „Dodavatel“) a spolu se Smlouvou představují úplnou dohodu smluvních stran.

 

 1. V případě rozporu mezi Smlouvou a ustanoveními těchto VOP mají ustanovení Smlouvy přednost před rozpornými ustanoveními VOP. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že obchodní podmínky Dodavatele se nebudou na smluvní vztahy upravené těmito VOP aplikovat, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.


Článek 2 – Činnost Společnosti

 

 1. Společnost je pořadatelem nebo spolupořadatelem společenských, obchodních, kulturních a dalších obdobných akcií (dále jen „Akce“) a poskytuje svým zákazníkům službu jejich uspořádání tzv. na klíč, jakož i služby spočívající v zajištění jakékoliv části pořadatelství takové Akce nebo propagační a reklamní služby v souvislosti s Akcí.

 

Článek 3 – Plnění

 

 1. „Plněním“ je jakékoliv zboží nebo služba poskytnuté Dodavatelem Společnosti za účelem jejich využití při pořadatelství nebo spolupořadatelství Akce ze strany Společnosti nebo za účelem zajištění jakékoliv další činnosti Společnosti.

 

Článek 3 - Uzavření Smlouvy

 

 1. Smlouva je uzavřena (i) jejím podpisem smluvními stranami; (ii) potvrzením objednávky Plnění učiněné Společností ze strany Dodavatele; nebo (iii) přijetím nabídky Plnění učiněné Dodavatelem ze strany Společnosti. Uzavření Smlouvy a veškeré související právní úkony mohou být učiněny jak v listinné tak elektronické formě (e-mailem), která se pro účely těchto VOP považuje za písemnou formu.

 

 1. Objednávku Společnosti je prodávající povinen potvrdit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení nebo v této lhůtě Společnosti oznámit, že objednávku odmítá, jinak objednávka pozbývá účinnosti a není dále návrhem na uzavření Smlouvy.

 

 1. Objednávka musí být Dodavatelem potvrzena v celém rozsahu a bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn oproti znění objednávky zaslané Společností, jinak není Smlouva uzavřena. Ceníky Dodavatele se vůči Společnosti uplatní, jen pokud je Společnost výslovně potvrdila.

 

 1. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Dodavatele na uzavření Smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky objednávky. Smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Společnost potvrdí a o tomto potvrzení informuje Dodavatele.

 

Článek 4 - Finanční ujednání 

 

 1. Společnost se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytnuté Plnění cenu sjednanou ve Smlouvě (dále jen „Cena“).

 

 1. Právo Dodavatele na zaplacení Ceny vzniká až v okamžiku úplného poskytnutí Plnění ze strany Dodavatele a jeho převzetí Společností.

 

 1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Cena nezahrnuje DPH, která bude připočtena dle příslušných právních předpisů.

 

 1. Společnost není povinna hradit Dodavateli náklady, které Dodavatel vynaložil při plnění předmětu Smlouvy, ledaže z jejich povahy nepochybně vyplývá, že nejsou zahrnuty v Ceně a Společnost úhradu těchto nákladů písemně potvrdila. Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, jež nebyly vynaloženy účelně a efektivně.

 

 1. Cenu poskytnutého Plnění Dodavatel vyúčtuje fakturou znějící na částku v měnové jednotce Kč se splatností ve lhůtě 30-ti dnů, jež počíná běžet pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění. Faktura musí být řádně doručena Společnosti a musí mít veškeré náležitosti řádného daňového dokladu.

 

 1. Společnost je oprávněna vrátit nesprávně vystavenou fakturu a požadovat její opravu, přičemž Společnost není do doby doručení řádně opravené faktury v prodlení s úhradou Ceny. Lhůta splatnosti vyfakturované částky počíná běžet znovu od doručení opravené faktury Společnosti.

 

 1. Veškeré platby podle Smlouvy budou prováděny bezhotovostně prostřednictvím bankovních účtů, které si smluvní strany nejpozději při uzavření Smlouvy vzájemně sdělí.

 

Článek 5 – Poskytnutí Plnění

 

 1. Dodavatel je povinen poskytnout sjednané Plnění řádně a včas. Společnost není povinna převzít od Dodavatele vadné nebo opožděné Plnění.

 

 1. Ke splnění Smlouvy dochází až okamžikem předání bezvadného a včasného Plnění Společnosti v místě určeném ve Smlouvě, jinak v místě sídla Společnosti. Tímto okamžikem dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží, které je předmětem Smlouvy.

 

 1. Předáním Plnění přepravci k přepravě není splněna povinnost Dodavatele předat Plnění. Dodavatel je povinen plnění k přepravě řádně zabalit. Není-li stanoveno jinak, náklady spojené s dopravou do místa plnění, jakož i balné, hradí Dodavatel.

 

 1. Vztahují-li se k Plnění jakékoliv dokumenty, je Dodavatel povinen předat je Společnosti v přiměřené lhůtě tak, aby mohla být Smlouva řádně a včas plněna, nejpozději však zároveň s poskytnutím Plnění nebo jeho odpovídající části.

 

 1. Dílčí dodávky Plnění jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem Společnosti. Poskytne-li Dodavatel Společnosti Plnění ve větším množství, míře či počtu, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena na toto větší množství pouze za předpokladu, že s tím Společnost vyslovila souhlas před jeho předáním Společnosti (předáním zboží nebo poskytnutí služby) nebo bezprostředně po něm. Pokud tak neučiní, smlouva uzavřena není, tedy § 2093 občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se neaplikuje.

 

 1. Dodavatel je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích ze Smlouvy třetí osobu pouze s předchozím souhlasem Společnosti. V takovém případě se však nezbavuje své odpovědnosti za škodu vzniklou Společnosti v důsledku porušení smluvních povinností ze strany této třetí osoby.

 

Článek 6 – Prodlení s Plněním

 

 1. Dodavatel je povinen poskytnout Společnosti Plnění ve lhůtě sjednané ve Smlouvě.

 

 1. Dodavatel bere na vědomí, že, v případě Plnění pro účely pořadatelství nebo spolupořadatelství Akce ze strany Společnosti, Společnost nemá zájem na opožděném Plnění (dále jen „Fixní Plnění“). Smlouva v takovém případě dle ust. § 1980 OZ bez dalšího zaniká počátkem prodlení Dodavatele s poskytnutím Plnění, ledaže Společnost Dodavateli před započetím prodlení oznámení, že na Plnění i po sjednané lhůtě trvá a k poskytnutí Plnění mu stanoví náhradní lhůtu.

 

 1. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o jakékoliv skutečnosti, která by mohla způsobit prodlení s poskytnutím Plnění nebo jeho části. Je-li již před uplynutím lhůty k Plnění evidentní, že Dodavatel Plnění neposkytne včas (dále jen „Hrozící prodlení“), je Společnost oprávněna od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

 

 1. Dodavatel bere na vědomí, že prodlení nebo Hrozící prodlení s Plněním dle Smlouvy může způsobit narušení nebo zrušení Akce a s tím související vznik škody na straně Společnosti. Dodavatel výslovně prohlašuje, že takovou škodu považuje za předvídatelnou.

 

Článek 7 - Vady Plnění

 

 1. Dodavatel je povinen poskytnout Společnosti Plnění v souladu se Smlouvou, v provedení a kvalitě odpovídající účelu Plnění a bez jakýchkoliv faktických či právních skutkových vad.

 

 1. Dodavatel odpovídá za to, že Plnění splňuje veškeré požadavky kladené na něj právními předpisy České republiky a Evropské unie, včetně závazných a doporučujících norem.

 

 1. Neposkytne-li Dodavatel delší záruku, platí, že Dodavatel poskytuje na Plnění záruku v délce dvou let ode dne převzetí, ledaže je doba použitelnosti dle příslušných právních předpisů kratší. Takto stanovená záruční doba se však prodlužuje o dobu od řádného dodání Plnění Společnosti do dne, kdy začne běžet záruční lhůta poskytovaná ze zákona Společnosti vůči konečným zákazníkům Společnosti, maximálně však na 36 měsíců ode dne řádného dodání Plnění Společnosti.   

 

 1. Bez ohledu na jiné povinnosti Dodavatele je Dodavatel v případě výskytu vad Plnění povinen přijmout taková opatření, která odvrátí nebezpečí vzniku újmy Společnosti. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady Plnění není dotčen nárok Společnosti na náhradu újmy, která jí vadným Plněním vznikla.

 

 1. V případě zjevných a/nebo skrytých vad v okamžiku poskytnutí Plnění, jakož i v rámci záruční doby, náleží Společnosti práva z vadného plnění podle OZ.

 

 1. V případě výskytu vad Plnění má Společnost (dle svého uvážení) nárok:

a)      přerušit přijímání poskytovaného Plnění, případně stanovit nový termín jeho poskytnutí, je‑li to vzhledem k povaze Plnění vhodné;

b)      požadovat poskytnutí náhradního Plnění;

c)       požadovat přiměřenou slevu z Ceny;

d)      odstoupit od Smlouvy nebo její částí odpovídající vadnému Plnění.

 

 1. Neučiní-li Společnost volbu mezi svými nároky do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace, platí, že Dodavatel je povinen poskytnout Společnosti přiměřenou slevu z Ceny odpovídající hodnotě rozdílu mezi vadným a bezvadným zbožím, a to formou dobropisu doručeného Společnosti do jednoho týdne od uplatnění výše přiměřené slevy. To neplatí, pokud vzhledem k účelu, pro který má Plnění Společnosti sloužit, není vadné Plnění pro Společnost upotřebitelné. V takovém případě, má Společnost právo na poskytnutí náhradního Plnění nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od uplatnění nároku. V případě Fixního Plnění je náhradní Plnění možné pouze za předpokladu, že bude náhradní Plnění poskytnuto nejpozději ve lhůtě sjednané mezi stranami pro poskytnutí původního Plnění. Pokud poskytnutí náhradního Plnění není možné, platí, že Společnost od Smlouvy odstoupila.

 

 1. Pokud již byla Cena Společností zaplacena, je Dodavatel povinen vrátit Společnosti zaplacenou Cenu nebo její část odpovídající uplatněné slevě společně s úrokem v zákonné výši do jednoho týdne od odstoupení od smlouvy nebo od uplatnění výše slevy.

 

 1. Nebyla-li do doby uplatnění práv Společnosti z odpovědnosti za vady uhrazena celá Cena, není Společnost povinna Cenu nebo její neuhrazenou část až do vyřešení námitek Společnosti hradit, a po tuto dobu není v prodlení s hrazením Ceny.

 

 1. V případě odstoupení od Smlouvy nebo její části z titulu vadného Plnění je Společnost oprávněna zajistit si náhradní Plnění jinou způsobilou osobou. Náklady tím vzniklé Společnosti uhradí Dodavatel bez zbytečného odkladu.

 

 1. Uplatněním reklamace se rozumí vytknutí vady zboží písemně nebo elektronicky (e-mailem).

 

Článek 8 – Pojištění

 

 1. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Dodavatel povinen po celou dobu trvání Smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu tak, aby plnění z takového pojištění pokrylo veškerou případnou újmu způsobenou v souvislosti se Smlouvou Dodavatelem nebo osobou, za níž Dodavatel odpovídá; v případě Smlouvy, jejímž předmětem je Plnění Dodavatele poskytované za účelem zajištění pořadatelství nebo spolupořadatelství Akce ze strany Společnosti je Dodavatel povinen zajistit, aby sjednaná výše pojistného plnění reflektovala povahu Akce, místo konání akce a jeho vybavení a další okolnosti, které mohou mít vliv na výši případné škody způsobené porušením smluvní povinnosti Dodavatele.

 

 1. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti Společnosti předložit Společnosti pojistnou smlouvu, včetně potvrzení pojistitele o zaplacení pojistného Dodavatelem. Dodavatel se zavazuje udržovat pojištění v platnosti od data podpisu Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle Smlouvy, minimálně však do doby úplného poskytnutí Plnění.

 

Článek 9 – Závazek mlčenlivosti

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném Plnění Smlouvy, jsou důvěrné, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná nebo je důvěrnost informací prolomena právními předpisy.

 

Článek 10 – Ukončení Smlouvy

 

 1. Smlouva zaniká jejím řádným splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením kterékoliv smluvní strany v souladu s těmito VOP, Smlouvou nebo zákonem.

 

 1. Nesplní-li Dodavatel kteroukoliv z povinností stanovenou těmito VOP nebo Smlouvou, nebo prokáže-li se, že jakákoli prohlášení Dodavatele v těchto VOP nebo ve Smlouvě jsou nepravdivá nebo klamavá, je Společnost oprávněna s okamžitou platností od Smlouvy odstoupit bez ohledu na to, jestli byla Smlouva porušena podstatným způsobem. Společnost může dále od Smlouvy odstoupit v případech stanovených těmito VOP.

 

 1. Došlo-li k částečnému nebo dílčímu Plnění, odstoupení se týká pouze nesplněného zbytku Plnění. Nemá-li však podle Společnosti pro ni částečné nebo dílčí Plnění význam, je Společnost oprávněna odstoupit ohledně celého Plnění, tedy i od souvisejícího bezvadného Plnění.

 

 1. Dodavatel je povinen doručit Společnosti dobropis na Cenu Plnění dotčeného odstoupením nejpozději do pěti dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že Cena Plnění dotčeného odstoupením již byla Společností zaplacena, je Dodavatel povinen vrátit zaplacenou Cenu Společnosti do jednoho týdne od odstoupení od Smlouvy. Dokud není Cena vrácena, není Společnost povinna Plnění vrátit.

 

 1. Uplynutím lhůty k vrácení Ceny přechází na Dodavatele nebezpečí škody na vráceném Plnění a Dodavatel je povinen hradit náklady spojené s jeho skladováním. Po vrácení Ceny je Dodavatel povinen zboží do jednoho týdne převzít v místě určeném Společností. Převzetí vráceného Plnění je Dodavatel povinen potvrdit Společnosti. Náklady spojené s vracením Plnění nese Dodavatel, přičemž náklady, které v souvislosti s vracením vzniknou Společnosti, je Dodavatel povinen uhradit na základě faktury vystavené Společností.

 

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada újmy

 

 1. V případě prodlení s Plněním dle Smlouvy je Dodavatel povinen Společnosti zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Plnění, s nímž je Dodavatel v prodlení, za každý započatý den prodlení.

 

 1. V případě prodlení nebo Hrozícího prodlení s poskytnutím Fixního Plnění je Dodavatel povinen zaplatit Společnosti paušální smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané ceny Plnění.

 

 1. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti dle těchto VOP nebo dle Smlouvy je Dodavatel povinen Společnosti zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Plnění za každé jednotlivé porušení.

 

 1. Dodavatel výslovně prohlašuje, že výši smluvních pokut stanovených v těchto VOP i ve Smlouvě považuje za přiměřenou, a proto se vzdává práva domáhat se u soudu jejich snížení dle ust. § 2015 OZ.

 

 1. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování.

 

 1. Zrušením Smlouvy, odstoupením od Smlouvy, uplatněním nároků z titulu odpovědnosti za vady Plnění ani uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Společnosti na náhradu vzniklé újmy v celém jejím rozsahu ze strany Dodavatele.

 

 1. Smluvní strany výslovně vylučují možnost zproštění se povinnosti k náhradě újmy vzniklé nesplněním smluvních povinností v důsledku mimořádné nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran dle ust. § 2913 odst. 2 OZ.

 

 1. Vylučuje se povinnost Společnosti nahradit Dodavateli újmu, kterou nebylo možno v době uzavření Smlouvy rozumně předvídat.

 

 1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá újma vzniklá v souvislosti s porušením povinností dle těchto VOP a Smlouvy v penězích.

 

Článek 12 - Závěrečná ujednání

 

 1. Veškeré vztahy mezi smluvními stranami se řídí těmito VOP a právním řádem České republiky.

 

 1. Dodavatel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ.

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 OZ. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že pro smluvní vztah založený Smlouvou se vylučuje uplatnění obchodních zvyklostí.

 

 1. Dodavatel není oprávněn postoupit Smlouvu na třetí osobu bez písemného souhlasu Společnosti ani jednostranně započíst své pohledávky za Společností.

 

 1. V případě sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit spory smírnou cestou. Smluvní strany se ve smyslu § 89a občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, resp. Městského soudu v Praze, je-li dána věcná příslušnost krajského soudu.

 

 1. Pokud jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a takové neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít řádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. Společnost v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

 

 1. Veškeré písemné projevy smluvních stran se považují za doručené i dnem, kdy doručující smluvní straně bylo oznámeno, že na adrese sídla druhé smluvní strany zapsaného v obchodním rejstříku se adresát nevyskytuje, zásilku nemá kdo převzít, nebo bylo převzetí zásilky neoprávněně odmítnuto.

 

 1. Tyto VOP jsou pro Společnost a Dodavatele závazné jako součást uzavřené Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Dodavatel akceptuje tyto VOP.

 

 

Tyto Podmínky jsou platné od 1. 11. 2015.